Uslovi korišćenja

Montaža tuš kabine - DML MONT

Uslovi korišćenja

Uslovi upotrebe - DML MONT

USLOVI UPOTREBE - MONTAŽA TUŠ KABINE - DML MONT

čiji je vlasnik »MONTAŽA TUŠ KABINE - DML MONT« iz Veternika, MBR: 66760073, PIB: 113349422, Šif.del. 4339, Kninska 76, 21203 Veternik, Srbija, Tel: +(381) 63 7808732, E-mail: montazatuskabine@gmail.com ( u daljem tekstu »MONTAŽA TUŠ KABINE - DML MONT« ) i posetioca ili registrovanog člana sajta ( u daljem tekstu »KORISNIK« ), uz potpuno prihvatanje odredaba politike privatnosti MONTAŽA TUŠ KABINE - DML MONT, a pod sledećim uslovima:

Član 1.

Ugovorne strane ovim ugovorom utvrđuju međusobna prava i obaveze u vezi pružanja i korišćenja usluga »MONTAŽA TUŠ KABINE - DML MONT« na teritoriji Republike Srbije (u daljem tekstu »DRŽAVA«), web adresa »MONTAŽA TUŠ KABINE - DML MONT« na teritoriji države Srbije je https://www.montazatuskabine.com

Član 2.

«MONTAŽA TUŠ KABINE - DML MONT» između ostalog vrši komunikaciju i oglašavanje. »KORISNIK» plaća robu u dinarima po važećoj ponudi u koju je “KORISNIK” imao uvid.

Član 3.

»MONTAŽA TUŠ KABINE - DML MONT« je obavezan da omogući pristup svojim web alatima koji klijentu omogućavaju da samostalno, na jednostavan i kvalitetan način obavljaju poslove, a u skladu sa mogućnostima i pravilnicima koji su sastavni deo ovog ugovora, u skladu sa zakonom.

Član 4.

»MONTAŽA TUŠ KABINE - DML MONT« se obavezuje da u razumnom roku nakon evidentiranja dogovorenog iznosa za uplatu, «KORISNIKU» omogući pristup za plaćenu uslugu/proizvod.

Član 5.

»MONTAŽA TUŠ KABINE - DML MONT« se obavezuje da obezbedi tehničku ispravnost i dostupnost »MONTAŽA TUŠ KABINE - DML MONT« proizvoda/usluga na internetu u dogovorenom izgledu i načinu funkcionisanja, te u koliko se greške uoče, blagovremeno ih ispravi. »MONTAŽA TUŠ KABINE - DML MONT« obezbeđujetehničku podršku.

Član 6.

«MONTAŽA TUŠ KABINE - DML MONT» ima prava da koristi slike i tekstualni materijal koji je dobio od KLIJENTA, u cilju reklamiranja i popularizacije sajta, preko medija (radio, TV, internet) ili štampanih materijala (vizit-kartice, katalozi, plakati, časopisi, novine, brošure itd.)

Član 7.

«KORISNIK», prilikom zaključivanja ovog ugovora stiče pravo na kupovinu, pri tom je obavezan da dostavi istinite i tačne podatke, predviđene za proces kupovine: naziv firme, adresa firme, e-mail za kontakt, telefon, mobilni i /ili fax, PIB i matični broj. «KORISNIK» snosi odgovornost za istinitost i verodostojnost informacija koje je uneo.

Član 8.

Sa potpisivanjem ovog ugovora «KORISNIK» potvrđuje da ima sve neophodne dokumente i licence predviđene zakonom. «KORISNIK» se obavezuje da će se pridržavati važećih pravnih propisa i pravila vezanih za odredbe zakona o zaštiti ličnih podataka, zakona o informisanju, zakona o autorskim pravima, zakona o elektronskom potpisu, zakona o zaštiti žigova, kao i drugih relevantnih propisa, neće koristiti usluge za svrhu koja je nezakonita, nemoralna ili nije u sagalasnosti sa dobrim poslovnim običajima, javnim poretkom ili pravilima morala.

Član 9.

«KORISNIK» je dužan da drži svoje korisničko ime i lozinku u tajnosti, pre svega da bi se ograničio pristup trećim licima i da neko ne bi neovlašćeno koristio usluge. «KORISNIK» je dalje dužan da odmah informiše davaoca usluga slanjem poruke na njegovu e-mail adresu montazatuskabine@gmail.com o svakoj povredi svog korisničkog imena i lozinke (pre svega njegovog bespravnog korišćenja, zloubotrebe ili potencijalne zloubotrebe).

Član 10.

«KORISNIK» je odgovoran za postupke svakog lica koje koristi njegovo korisničko ime ili lozinku. Odgovoran je za bilo koje informacije koje su ostavljene na sajtu »DRŽAVE», a sa njegovog korisničkog naloga.

Član 11.

«KORISNIK» se obavezuje i sagalasan je da:

  • da se slučaju da naruši bilo koja od gore navedenih pravila, izlaže opasnosti od kažnajvanja isključivanjem sa sajta “DRŽAVE”.
  • MONTAŽA TUŠ KABINE - DML MONT zadržava pravo da isključi MONTAŽA TUŠ KABINE - DML MONT nalog “KORISNIKA” u slučaju povrede propisa ili uslova MONTAŽA TUŠ KABINE - DML MONT.

Integritet sistema. «KORISNIK» se obavezuje i saglasan je sa tim da:

  • neće ni na koji način a u vezi sa korišćenjem usluga, koristiti ili distribuirati fajlove, koje sadrže viruse, oštećene fajlove ili bilo kakav sličan softver ili programe, koji bi mogli oštetiti rad računarskog sistema davaoca usluge ili bilo kojeg trećeg lica;
  • neće se uplitati ili na bilo koji način ugroziti mreže koje ga povezuju sa uslugama;
  • neće koristiti nikakve uredjaje, softver ili program, ili uz pomoć drugih sredstava neće da proba da se upliće i poremeti redovni rad sajta, usluge i/ili bilo kakve transakcije, koju ovaj sajt nudi;
  • neće uraditi ništa što bi prouzrokovalo bezrazložno ili neprimereno veliki teret sistemu davaoca usluge.

Klijent se obavezuje i saglasan je sa tim da:

  • prilikom korišćenja usluga koristi samo sredstva tehničkog pristupa i kretanja po sajtu i u sistemu MONTAŽA TUŠ KABINE - DML MONT koje mu omogućava davalac usluge, ili koje je patentirala kompanija davaoca usluge;
  • u bilo kom slučaju neće koristiti nikakvo automatizovano sredstvo (npr. agenti, roboti, skripte ili spideri).

Član 12.

Plaćanje usluga/proizvoda «MONTAŽA TUŠ KABINE - DML MONT» se vrše preko bankovnog računa firme MONTAŽA TUŠ KABINE - DML MONT.

Član 13.

Ovaj ugovor stupa na snagu njegovim prihvatanjem prilikom registracije na "MONTAŽA TUŠ KABINE - DML MONT". Pravo izmene ovog ugovora u celini ili pojedinih njegovih delova zadržava “MONTAŽA TUŠ KABINE - DML MONT”. Svi mogući nesporazumi, za vreme važenja ovog Ugovora, strane će rešavati uzajamnom saglasnošću, a ukoliko to nije moguće nadležan je sud u Novom Sadu.

Član 15.

Ugovor su ugovorne strane pročitale i u svemu ga prihvataju kao svoju slobodno izraženu volju.